SI  EN

Selekcija
OSNOVNA MNOŽIČNA SELEKCIJA
Tovrstna selekcija obsega pregled fenotipa (zunanjosti) in zdravstvenega stanja trsa. Vrši se pet let po končani peti rastni sezoni. Rezultat take selekcije so matični trsi za pridelavo standardnega cepilnega materiala. Na ta način se odkrijejo tudi elitni (nadpovprečni) trsi za nadaljevalno klonsko selekcijo. Cepljenke, pridobljene s tem cepilnim materialom, nosijo oranžno etiketo – EU standard.

NADALJEVALNA – KLONSKA SELEKCIJA
V to selekcijo vstopajo elitni trsi. Je dodatno genetsko in zdravstveno preverjanje odbranih trsov v obdobju najmanj dveh generacij potomcev, ki smo jih razmnožili vegetativno. Vrednotimo tudi kakovost in količino pridelka skupaj z organoleptično in kemijsko analizo vina. Potomci takih trsov morajo biti razpoznavni (še zlasti po izstopajočih lastnostih), izenačeni in nespremenljivi (RIN). Cepljenke, pridobljene z materialom te selekcije, nosijo modro etiketo.